Ekip Çalışması

Tabiatta bulunan bütün canlı yaratıklar, değişik şekil ve derecelerde, kendi türleri ve diğer türlerle yardımlaşma ve dayanışma açısından, bir münasebet içindedir; yani ekip çalışması yapar. Bu durum, hayvanlar âleminde kendi aralarında olduğu gibi; bitkiler âleminde hem kendi aralarında, hem de hayvanlar ve bitkiler arasında görülebilir.

İnsanoğluna gelince; o, yaradılışı gereği böyle bir ekip çalışmasına yatkın, uyumlu ve aynı zamanda mecbur olarak yaratılmıştır. 'İnsan, sosyal bir varlıktır.' derken de, kastedilen, diğer insanlarla konuşup anlaşma özelliğidir. Aslında bütün insanlar için olması gereken bu özellik, günümüzde maalesef sadece bazı insanlar için, "Filan insan sosyaldir." sınırlamasıyla, o insanın diğer insanlarla konuşup anlaşabildiğini ifade etmek için kullanılır.

İnsanlık tarihi boyunca, insanın tek başına yaşadığı görülmemiştir, denebilir. İstisna nevinden görülenler veya olduğu var sayılanlar da romanlara konu olmuştur. Robinson Crusoe gibi... Bu hâdise tarihin ilk dönemlerinde bile -sayıları az da olsa- insanlar, derhal kendi aralarında iş bölümüne gitmişler ve böylece ilk ekip çalışmasını başlatarak, hayatı daha kolay yaşanır hâle getirmeye gayret etmişlerdir. Zaman ilerledikçe, bu çalışma, daha verimli bir duruma getirilmiş ve hâlen de getirilmeye devam edilmektedir. Bu sahada başarılı olan kişiler, gruplar ve milletler gelişmişlik derecelerinin en üst sıralarına oturmuşlardır.

Bilgi çağı

Bilgi çağı dediğimiz çağımızda, bilim ve teknoloji geliştikçe, insanlar, içinde yaşadığı kâinat hakkında daha ne kadar şey bilmesi gerektiğini düşünür. Bunların sonsuz olduğunu görür ve bütün bunları, sınırlı hayat süresi içinde tek başına gerçekleştiremeyeceği hakikati ile karşı karşıya kalır. O zaman insanlar, ilgi ve çalışma alanlarını daha da daraltarak, sadece o konulara odaklanıp çalışmalarını devam ettirme mecburiyetini hissetmişlerdir.

Durum böyle olunca, gerek araştırma sahalarında, gerekse toplum içinde, parçalardan bütüne ve dolayısıyla optimum neticeye gidebilmek için, biraraya gelip bu parçaları birleştirmek, ama en uygun şekilde birleştirebilmek ve bu beraberliği devam ettirebilmek yönüyle ekip çalışmasının gereği ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde Ekip Çalışmasının Uygulama Alanları

Tıpta ekip çalışması

Bugün tıp o kadar ilerlemiştir ki, bebeğin anne karnındayken hastalıkları teşhis edilebilmekte ve yine anne karnındayken tedavisi yapılabilmektedir. Buna rağmen, hâlâ, insan anatomisi ve fizyolojisini, bırakalım tam olarak anlamayı, bize yetecek oranda izah edecek durumda bile değiliz. Her geçen gün yeni yeni mekânizmalar öğrenmekteyiz. Hal böyle olunca, tıp doktoru olarak, değil bütün hastalıkları anlayıp tedavi etme, çok dar bir alanda ihtisaslaşma bile kâfi gelmemektedir. Bunlardan dolayı, değişik branşlardaki hekimlerin kendi aralarında yaptıkları, ekip çalışmasının tıptaki adı olan "konsültasyon" yani görüş alışverişleri, aynı branştaki hekimler arasında da zorunluluk hâline gelmiştir. Hastalar da bu bilinç içinde olduklarından, tek bir hekimin dediğini çoğu zaman kuşku ile karşılamaktadır.

Mühendislikte

Mühendislik alanında da durum bundan farklı değildir. İç içe giren daireler gibi, herkesin kendi alanında çalışmasının yanında, diğer alanlardakilerle de bilgi ve görüş alışverişi yapma zorunluluğu vardır. Bütün mühendislik konularını kapsayan bir misâl olarak uçak ele alınabilir. Grafik tasarımından başlayarak, malzeme mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, fizik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi daha birçok mühendislik branşının yanında; temel bilimler dediğimiz, fizik kimya, matematik gibi uzmanlık alanlarının hep birlikte gerçekleştirdikleri bu araç, bir ekip çalışmasının ürünü olduğu gibi, bunun havada uçurulması da sadece pilotun işi değil, yine bir dizi ekip elemanının işidir.

Sosyal bilimlerde

Sosyal bilimlerde ekip çalışması daha bir önem arz etmektedir. Toplum mühendisliği de denilen bu saha, yukarıda anlatılan mühendislik çalışmalarının, sosyal sahadaki izdüşümüdür. Din, tarih, edebiyat, coğrafya, sosyoloji, felsefe, sosyal antropoloji hep bu mühendisliğin kollarıdır. Toplum hayatına yön verecek görüş ve düşünceler, bu süzgeç ve imbiklerden güzelce geçirilerek topluma enjekte edilirse, bir yandan hastalıklara karşı koruyucu bir aşı, diğer yandan varsa, mevcut hastalıkları tedavi eden bir ilâç durumuna geçer. Gelişmiş toplumlar, bunları hayata çok güzel geçirmiş ve bu süreci devam ettirmektedirler. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi, insan olmanın en tabiî özellikleriyle ilgili kavramlar, hep bu ekip çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış güzelliklerdir.

İdarecilikte

Kamu yönetimi dediğimiz, genel anlamdaki idarecilikte de durum farklı değildir. Ekip elemanlarını işlerine göre yetiştirme, takip ve kontrol etme, dinleme, motive etme ilgili kurumun sağlıklı yol almasını netice verecektir.

Sivil toplum kuruluşlarında

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da bir ekip çalışmasıdır. Hedefi iyi belirlenmiş bir programla, iyi bir iş bölümü yapılarak, topluma her türlü menfaat duyguları dışında hizmet verme düşüncesiyle yapılan işler, bugün olmasa bile gelecekte hayırla yâd edilecek gâyretlerdir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik dereceleri hesaplanırken, sivil toplum kuruluşlarının sayıları ve çalışmaları en önemli endekslerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Sporda

Sadece futbolda değil, sporun bütün dallarında başarı; ancak idarecisi, çalıştırıcısı, sporcusu, malzemecisiyle birlikte, ekip rûhuyla hareket edildiği zaman mümkün olabilmektedir. Hiç kimsenin tek başına hareket etme lüksü olmadığı gibi, bilâkis herkesin ekip içinde bir görevi ve sorumluluğu vardır.

Müzikte

Bir konserde, değişik enstrümanları çalan kişiler ve varsa koro veya solodaki kişiler, ekip çalışması kuralları içinde ekip şefinin talimatlarına uymak zorundadırlar, yoksa herkes istediğini çalar ve söylerse, bunun adı müzik yerine Bremen mızıkacıları olur.

Toplam kalitede

Son zamanlarda üzerinde sıkça durulan ve kursları verilen, her müessesenin kendisinden beklenen en iyi verimi elde etme anlamındaki toplam kalite konusu da bir ekip çalışması ürünüdür.

Çoğu zaman çalıştığımız yerlerde, bir ekip çalışması içinde olduğumuzu hissetmeyiz, unuturuz. Bu durumu, yani ekip çalışması içinde olunduğunu bilme ve sık sık hatırlama; ekibi oluşturan insanlar arasında daha iyi münasebetlerin geliştirilmesi ve ona göre davranılması neticesini verir ki; bu, kurumdaki başarı grafiğini yükseltir.

Diğer canlılarda

İnsanlar dışındaki canlılarda da ekip çalışmasının çok güzel misâllerini görmekteyiz. Arılar ve karıncalar bunların başında gelir. Ayrıca, bitkiler ve hayvanlar arasında "sembiyoz" dediğimiz ortak yaşama şeklindeki ekip çalışmaları da mevcuttur.

Ekip çalışması prensipleri

Mademki genel anlamda ekip çalışması içinde olmaya mecburuz, o zaman ekip çalışması için asgarî yapılması gerekenler nelerdir? Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

1- Hemen herkesle iyi geçinme yönünde uyumlu olma mecburiyeti.

2- İlle de ben bilirim düşüncesinde değil, o da bilebilir düşüncesinde olma.

3- İlle de benim dediğim doğrudur düşüncesi değil; karşımızdakinin düşüncesi de doğru olabilir, düşüncesi.

4- Ekip olarak bir işe başlarken her şeyi tartışıp, çıkan ortak görüşe aynen katılarak kendi düşüncesi lehine geriye dönmeme.

5- 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' kaidesini hatırlama.

6- Birlikten kuvvet doğar, düsturuna riayet.

7- İnsanî bir görev olarak bütün dünyayla entegre olabilme açısından, bütün insanları ekibin diğer elemanları gibi değerlendirerek, herkesi kendi konumunda kabullenip, fizikteki birleşik kaplar ve biyolojideki osmoz kanunlarında olduğu gibi kendinde olandan verme, başkasından da almaya hazır olma.

Bizi yoktan vareden Yüce Yaratıcı, Kur'ân-ı Kerim'de; "Ey insanlar! Biz, sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülâlelere ayırdık…" (Hucurat, 49/13) buyurmaktadır.

Ekipçilik

Altının çizilmesi gereken ayrı bir husus da, yukarıda anlatılan ekip çalışması ile, çıkar elde etmeye ve değişik gâyelere matuf ekipçilik ve hizipçilik arasında yakından uzaktan ilişki olmadığı gibi, ikinci şık tarihin hiçbir devrinde yapıcı değil, bilâkis yıkıcı olmuştur.

Son söz

Bize düşen, yaradılışımıza uygun bir şekilde, bizi yaratan Yüce Varlığın elçileriyle bize bildirdiği ölçü ve sınırlar içinde, insan olmanın hakkını ve mesuliyetini bilerek -sonunda da hesabını verme düşünce ve şuurunda olan bir ekip elemanının yapması ve yapmaması gerekenleri bilerek- hareket etme ve neticesinde de gerek bu dünyada gerekse öbür âlemde umduğumuza nail olma yolunda çalışmaktır.

Prof.Dr. Fatih KARAHİSARLI


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).