İçe Dönük Duygusal Tip

İnsanlar için daha iyi bir dünya kurmaya odaklanırlar. İdealist ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Kendileri için belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmada zorlu yolları denerler. İnsanlar hakkında oldukça sezgisel kişilerdir. Kendilerine rehberlik edecek sezgilerine aşırı derecede güvenirler. Genellikle düşünceli kişilerdir. İyi dinleyicidirler. Duygularını ifade etmede çekingen olabilmelerine rağmen çok iyi gelişmiş derin dikkat yetenekleri vardır ve içten bir şekilde insanları anlamayla ilgilenirler. Birincil hedefleri yaşamdaki anlamlarını öğrenmektir. Amaçları nelerdir? Hayatlarında insanlığa nasıl en iyi şekilde hizmet edebilirler?

Kendi değerlerinden her hangi biri çiğnenmedikçe esnektirler. İyi tanıdıkları kimselerle oldukça sıcak ve samimi olabilirler. Çatışmalardan hoşlanmazlar ve çatışmadan kaçınmaya çalışırlar. Eğer çatışma ile karşılaşırlarsa, çatışmaya her zaman duygularının bakış açısıyla yaklaşacaklardır. Çatışma durumlarında kimin haklı kimin haksız olduğu konusunda fikirlerini ileri sürecek ve bunu değerlendirebileceklerdir. Kendilerini kötü hissetmek istemezler. Zor gerçeklerle ve mantıkla uğraşmaktan hoşlanmazlar. Çok iyi arabuluculardır ve tipik olarak başkalarının çatışma durumlarını çözümlemede yeteneklidirler. Çünkü insanların bakış açılarını ve duygularını sezgisel olarak anlarlar ve içten bir şekilde onlara yardım etmek isterler. Yaşamın olağan ayrıntıları ortaya çıktığında tipik olarak tam manasıyla bu gibi şeylerin farkına varmazlar. Kişisel analizlerden kaçınırlar. Yüksek standartlara sahiptirler ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Kendi kendileri için zor kimselerdir ve kendilerine yeterince kredi tanımazlar. Bir şeylere bakmak, onları tatmak, dinlemek, hissetmek ve onlara dokunmak isterler. Bir grupla bir proje üzerinde çalışırken problem çıkarabilirler. Çünkü standartları muhtemelen diğer grup üyelerinin sahip oldukları standartlardan daha yüksektir. Günlük yaşamın gerekliliği ve kendi yüksek idealleri arasında bir denge kurma ihtiyacındadırlar. Bu ikisi arasında olabilecek bir çatışmayı çözmeksizin asla kendileriyle mutlu olamayacaklardır ve yaşamlarında ne yaptıkları konusunda kafaları karışabilir. Genellikle yetenekli yazarlardır. Kendilerini sözel olarak ifade etmede huzursuz olabilirler ancak yazı yazarak ne hissettiklerini tanımlama ve ifade etme konusunda mükemmel bir yetenekleri vardır. Sanat için güçlü bir estetik değerlendirme gücüne sahiptirler. Güçlü değerlere sahiptirler. Yaşamlarında sanki dengede yaşıyorlarmış gibi hissetme ihtiyacındadırlar. Amaçlarıyla çatışan durumlara karşı savaşırlar (başkaldırırlar). Muhtemelen özgürlüklerine (özgürce çalışmalarına) izin verici meslek ve işleri seçerler. Sessiz ve çekingen olma eğilimindedirler. Başkalarıyla ilişkilerinde kibardırlar, centilmendirler ve duyarlıdırlar. İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmalarına katkıda bulunmakla ilgilidirler ve inandıkları şeylerde büyük miktarda çaba ve enerji ortaya koyarlar. Estetik ve güzellik için güçlü bir eğilime sahiptirler. Hayvan severdirler ve doğa güzellikleri için doğru değerlendirmeler yaparlar. Eylem merkezli kişilerdir. Onlar yapıcılardır ve uygulanabilir bir uygulamasını görmedikçe teorileşmiş kavramlarla ve fikirlerle rahatsız olurlar. En iyi el ile ilişkili çevrelerde öğrenirler ve bu nedenle soyut düşünmeyi vurgulayan geleneksel öğretme metotlarıyla çok çabuk sıkılırlar. Kişisel analizlerden hoşlanmazlar ve katı bir mantığa dayalı karar verme durumlarıyla rahatsız olurlar. Sıcak ve sempatiktirler. İçten bir şekilde başkalarına önem verirler, başkalarına yardım etmede iyidirler. Kendilerinin başkaları tarafından kontrol edilme istekleri olmadığı gibi başkalarını kontrol etmek ya da onlara rehberlik etme istekleri yoktur. Değerler sistemine karşı yaşamlarının koşullarını değerlendirmek için zamana ve yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. Benzer ihtiyaçları olan kişilere saygı duyarlar.

Meslek seçme

Özellikleri açık olan bir mesleği tercih ederler. Doğa sevgilerini ifade ettikleri bir işle başkalarına yardım edebilecekleri bir meslekten hoşlanırlar. Her zaman yeni olasılıkları düşleyebilecekleri bir meslek isterler. İşi, insan gelişimine yardım etmesinin ötesinde çalışmalarına katkı sağlaması için isterler.

Meslek özellikleri

• Güçlü değerler sistemi vardır.

• İnsanlara sıcak ve samimi bir şekilde ilgilidirler.

• Yardım merkezlidirler, genellikle başkalarının ihtiyaçlarını kendilerininkinden daha önemli görürler.

• İnsanlara ve sebeplere (amaçlara) sadık ve düşkündürler.

• Geleceğe odaklıdırlar.

• Gelişim merkezlidirler, her zaman olumlu bir yönelimle gelişiyor olmak isterler.

• Yaratıcı ve parlak fikirlidirler.

• Bir ilke çiğnenmedikçe esnektirler.

• Duyarlı ve karmaşıktırlar.

• Ayrıntılarla ve rutin işlerle uğraşmaktan hoşlanmazlar.

• Orijinal ve bireycidirler.

• Yalnız çalışmayı tercih ederler ve takım çalışmasında problemler ortaya çıkabilir.

Derin ve içten ilişkilere değer verirler. Kim oldukları konusunda anlaşılmış olmak ve değer verilmiş olmak isterler. Şu anda yaşarlar. Çevrelerinin farkındadırlar. Uygulanabilir bir uygulamasını görmedikçe teori ve soyut düşüncelerden hoşlanmazlar. Bireycidirler, takip etme ve rehberlik etme istekleri yoktur. Çocuklara ve hayvanlara özel bir sevgileri vardır. Sessiz ve çekingendirler. Güvenilirdirler, duyarlıdırlar ve kibardırlar. İnsanlara bağlı ve sadıktırlar, onların fikirleri önemlidir.

Sıradan, sıkıcı görevlerden hoşlanmazlar, ancak eğer onları uygulamak zorunda kalırlarsa onları yapacaktır. Yardım merkezlidirler, başkalarına yardım etme dürtüleri vardır. Son derece iyi gelişmiş estetik güzellik anlayışları vardır. Orjinaldirler geleneksel değildirler. El ile yapılan öğrenmelerle en iyi öğrenirler. Katı planlarla sınırlandırılmış olmaktan nefret ederler. Kendi bildikleri şeyi yapmada özgür olma ihtiyacındadırlar. Yaşamlarında denge içinde yaşamaya ihtiyaçları vardır. Bir işe sahip olmaktan çok bir mesleğe sahip olma ihtiyacında olan çok özel kişilerdir. İçsel değerlerine çok iyi hitap eden bir mesleğe sahip olmak isterler. Eğer onlar doğal yeteneklerinde özgür olurlarsa kendi içlerinde mükemmel bir artist olabilirler. Doğal danışman ve öğretmenlerdir.

Olası meslekler

• Yazarlar

• Danışmanlar

• Sosyal hizmet uzmanları

• Öğretmenler / Akademisyenler

• Psikologlar

• Psikiyatristler

• Müzisyenler

• Din uzmanları

• Artistler

• Müzikle uğraşanlar / Bestekarlar

• Tasarımcılar

• Çocuk bakıcısı / çocuk gelişimcisi

• Veteriner

• Orman korucusu

• Çocuk doktoru

Öğrenme stili

Açık ancak esnek öğretmenlerden hoşlanırlar. Lisenin kendilerini uygun ve yeterli bir şekilde üniversiteye hazırlamadığına inanırlar. Kendilerinin sınav sonuçlarından daha az potansiyele sahip olduklarını hissedebilirler. Kendi tiplerinde çok az öğretmen olduğu için üniversitede güçlük yaşayabilirler. Genel ve orijinal kavramlardan ya da karmaşık materyallerden hoşlanırlar. Öğrenme için isteklerini uyandıran öğretmenler isterler. Üniversitede iyi not almak için çalışmak zorunda olmadıklarını düşündüklerinden okulda ilginç olabilirler. Sessiz ortamlarda daha iyi çalışırlar. Dersi bir daha gözden geçirirken kısa cümlelere, aşırı şekilde karmaşık fikirleri basitleştirmeye, temel noktayı daha çabuk kavramaya ve belirli noktaları hayal etmek için gerçek verileri elde etmeye ihtiyaç duyarlar.

Etkinlik

Fiziksel etkinliklerden kendilerini zor alıkoyarlar. Yardım gruplarına katılma eğilimindedirler. İnsanlarla işbirliği içerisine girmede iyidirler. Bir işte olmaktan çok çalışmak isterler; kişisel sorumluluk alırlar. Sık sık okul duyurularına yardım ederler. Arkadaş olarak çok uyumludurlar ancak bazen düzen arama eğilimindedirler. Tesadüfi karşılaşmalardan ve tesadüfi randevu vermekten hoşlanmazlar.

Stres nedenleri

- Objektif performanslarına rağmen yetersizlik hissetme.

- Zaman yönetimi ve organizasyonda kötü olma.

- Mükemmeliyetçi idealistler olma.

- Hissetmedikleri projeleri bitirme konusunda geciktirme.

Stresle başa çıkma

- Fikirleri ifade etmek için sık sık yazıya dökme.

- Performans için objektif delillere güvenmeyi öğrenme.

- İddia edici bir şekilde oynayacak roller öğrenme.

- Zaman yönetimi becerilerini geliştirme.

- Tamamlanmamış olsa bile projeleri değiştirme ihtiyacını fark etme

- Yakın arkadaşlarla duyguları tartışma.

- Şimdiki andan hoşlanma.

Kişilerarası ilişkiler

Dünyaya memnun bir çehre ve sıcaklıkla bakarlar. Başkalarına karşı basit bir takım isteklerle barışsever (rahat, sakin) ve sessiz gözükürler. Güçlü duygularını sadece herhangi birine karşı vermezler ve içsel birçok duygularını ifade etme konusunda nispeten çekingendirler. En derin aşk ve sorumluluklarını kendilerine en yakın birisini seçmek için kullanırlar. Gerçekte yaşamlarını içsel olarak hisseder. Kendi yakın ilişkilerinde genellikle destekleyicidirler. Kişilikleri içedönük duygusallıkla baskındır. İnsanların duygularına son derece duyarlıdırlar. Başkaları için gerçek ilgili ve sorumlu kişilerdir. Bir ilişkinin başlangıcında başkalarına güvenmede yavaş ve dikkatlidirler. Kendilerini bir ilişkiye adadıkları zaman, aşırı bir şekilde bağlı olacaklardır. Aşk konusunda oldukça sadık ve destekleyicidirler. Çatışmalardan ve anlaşmazlıklardan nefret ederler. Onlar gerçek duygularını ve fikirlerini başkalarından gizleyerek saklayabilen çok özel kişilerdir. Özel ilişkilerinde partnerlerine karşı bunları ertelemesine neden olur. Var olan güçlü içsel değerleriyle ilişkilerinde samimi, içten ve derin değerleri olan güçlü bireylerdir. Prensiplerinin herhangi birisi çiğnenmedikçe genellikle kolayca uyum sağlayan ve kafa dengi kişilerdir. Prensiplerinin çiğnendiği durumlarda sert davranacaklardır. Ciddi sorumluluklar alan, uzun süreli ilişkiler arayan sıcak kalpli, kibar, nazik, centilmen insanlardır. Kendi sahip oldukları yöntemlerle yaşamlarında yaşamak için süreye ihtiyaç duyarlar ve başkalarının süre ihtiyaçlarına saygı duyarlar.

içedönükduygusaltip3 çantamodelleri.biz İçe Dönük Duygusal Tip

Güçlü yönleri

- Başkalarına karşı sıcak bir şekilde ilgilidirler ve onlara özen gösterirler.

- Yetiştiricidirler, destekleyicidirler ve cesaret vericidirler.

- Sadık ve kendilerini adamış kişilerdir-uzun süreli ilişkiler isterler.

- Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak isterler.

- “Kazan-kazan” durumları için çaba gösterirler.

- Başkalarının neler hissettiği hakkında duyarlıdırlar ve kavrayışlıdırlar.

- Başkalarının sınır ihtiyaçlarını kavramaya ve onları değerlendirmeye çalışırlar.

- Kendilerini iyi derecede ifade edebilirler.

- Sıcak, dostça ve doğal olarak olumludurlar.

- Esnek ve çeşitlilikten yanadır.

- İyi dinleyicidirler.

- Genellikle iyimserlerdir.

- Günlük uygulamalı problemlerle uğraşmakta yeteneklidirler.

- Görev için estetik güzellik aşkları ve değerlendirmeleri onları muhtemelen çekici yapar, fonksiyonel (işlevsel) evlere sahiptirler.

- Ciddi düzeyde sorumluluklar alırlar ve uzun süreli ilişkileri ararlar.

- Hareket ederek ve oynayarak sevgilerini göstermekten hoşlanmaları muhtemeldir.

- Duyguları okşayıcı ve bedensel zevklerle ilgilidirler.

Zayıf yönleri

- Utangaç ve çekingen olabilirler.

- Övgüler almaya ve olumlu onaylara ihtiyaç duyarlar.

- Sınırlarına müdahale edilmesinden hoşlanmazlar.

- Stres yüklü durumlara duygusal olarak reaksiyon gösterebilirler.

- Eleştiri ve çatışmalardan son derece rahatsız olurlar.

- Duygularını ifade etmede çekingen olabilirler.

- Kötü bir ilişkiyi yaşama güçlükleri vardır.

- Mükemmeliyetçi eğilimleri kendilerine yeterince kredi tanımamaya neden olabilir.

- Başkalarını azarlama veya cezalandırmada güçlük yaşarlar.

- Problemlerden dolayı kendi kendilerini suçlama eğilimindedirler.

- Uzun süreli mali planlamalarda iyi değillerdir.

- Belli bir sınıra ihtiyaç duyarlar ve o sınıra müdahale edilmesinden hoşlanmazlar.

- Çatışma ve eleştirilerden hoşlanmazlar.

- Şu anda eğlenmeye odaklıdırlar, yavaş gözükürler ve yavaş hareket ederler.

- Duyguları ve düşünceleri ortaya çıkmadıkça gizleme eğilimindedirler.

- Kelimelerle etkilerini göstermede yavaş olabilirler.

Sevgili olarak dışadönük duygusal tipler

İlişkilerini bağlılıkla ve büyük bir sadakatle hissederler. Kişiliklerinde duygusallığı baskın bir şekilde tercih ederler. Partnerleriyle romantikleşebilirler. Çoğu dışadönük duygusal tipler, yaşama karşı olan romantik ve idealist bakış açılarını kendi sahip oldukları gerçek yaşamdan uzlaştırmada problem yaşarlar ve bu nedenle kendi kendileriyle ve kendi yakın kişisel ilişkileriyle oldukça kararsızdırlar. Aşk ilişkisinde bağlılıkta olma ihtiyacı hissederler. Eğer bu tür bir ilişki içine girmezlerse, birisini ya aktif bir şekilde arayacaklardır ya da onu kendi zihinlerinde yaratacaklardır. İdealist ve romantik olma eğilimi onların sıklıkla mükemmel bir ilişkiyi ya da durumu düşlemelerine neden olabilir. Kendilerine başvurulduğunda paranın nasıl iyi idare edilebileceği konusunda iyi yönetici olabilirler. Fatura ödeme ve ev temizliği gibi konularda doğal olarak ilgilenmezler. Ancak bu tür işleri yapmak zorunda olduklarında çok iyi performans gösterebilirler. Cinsel olarak, başlangıçta kendisini partnerine açma konusunda muhtemelen yavaştır. Güvenleri kazanıldığı zaman, cinsel mahremliği, kendi oturmuş sevgi ve şefkatlerini ifade etmek için bir fırsat olarak göreceklerdir. Gerçek cinsel eylemlerden çok sevgiyi vermeye ve almaya ve de hoş sözlere değer vereceklerdir. Başkalarına yardım etmekten hoşlanma eğilimleri nedeniyle partnerlerinin hoşnutluklarına kendilerininkinin üstünde bir değer verebilirler. Mutlu olmak ve kendilerini iyi hissetmek için olumlu onaya ihtiyaç duyarlar. Övgüye ihtiyaç duyarlar. Partnerlerinin onlardan aldığı en büyük şey sevgilerini ve hayranlıklarını ifade etmektir. Herhangi bir kritik yorumda kişisel bir bakış açısı bulmada hızlıdırlar. Herhangi bir eleştiriyi kişiliklerine ve karakterine bir saldırı olarak kabul etme eğilimi gösterebilirler ve bu gibi durumlarda genellikle akılcı olmayıp duygusal davranabilirler. Bu tipin iki iyi gelişmiş kişisi sağlıklı bir ilişki için birbirlerinden hoşlanmalarına rağmen içedönük duygusalların doğal partnerleri dışadönük duygusallardır. Başkaları tarafından görülemeyen duygusal derinliklileri ve sorumlulukları olan sıcak ve verici insanlardır. Duygularını heyecanlı anlarla yaşayan genellikle heyecanlı kişilerdir

Ebeveyn olarak içedönük duygusal tip

• Ebeveyn rollerini değerler sisteminin doğal bir gelişmesi gibi anlayarak kabul ederler ve bundan hoşlanırlar.

• Daha sonraki değerlerinin gelişmesi ve tanımlanması için ebeveyn rollerini kullanırlar. Rollerini ciddi bir şekilde benimserler.

• Çatışma durumlarından hoşlanmazlar ve evlerinde çatışmasız bir ortam isterler.

• Ceza ve disiplini idareli bir şekilde dağıtmada doğal olarak eğilimli değillerdir ve bu nedenle muhtemelen eşlerinin disiplin anlayışına uyum sağlamaktadırlar ya da çocuklarını disiplinli bir şekilde idare etmede eşlerine güvenirler.

Başkalarını cezalandırmaktan hoşlanmamasına rağmen güçlü değerleri ellerinde tutarlar.
İçedönük duygusal ebeveyn muhtemelen çocuklarını bir birey olarak görürler ve onların gelişmesi/yetişmesi için ortam hazırlarlar.
Gerçekten yanlış bir sorumluluğa sahip çocuğu hissederlerse içedönük duygusal tip ebeveyn, disiplinli idarede bir problem yaşamayacaklardır. Çocuğa doğrudan karşı koyarlar.
Çocuklarının ailede kendi seslerini, yerlerini göstermelerine izin vereceklerdir.
Aşırı derecede sevgi ve bağlılık düşkünüdürler.
Çocuklarını aşırı derecede korurlar ve onları desteklerler.
Eğlenmekten hoşlanırlar ve şu anda yaşarlar. Bütün içedönük duygusal tiplerin kendi içlerinde küçük bir çocuk vardır, çocuklarının arasında oyunlar oynamaktan hoşlanırlar.
Doğa ve hayvanlara karşı özel ve yakın bir ilgileri vardır.
Sevgilerini kelimelerden çok eylemlerle göstermek isterler. Yılbaşı günleri gibi özel günlerde çocuklarına hediye almada savurgan davranırlar.
İçedönük duygusal tipler çocukları tarafından sevgi dolu, sabırlı, düşkün ve esnek ‘ebeveynler olarak hatırlanırlar.
Arkadaş olarak içedönük duygusal

Kişisel ilişkilerinde derin ve samimi, içten değerlere sahip sıcak ve özenli bireylerdir. Diğer insanların duyguları ve güdüleri hakkında oldukça algısaldırlar ve sonuç olarak her tür farklı insanla iyi geçinirler. Gerçek çekingen benliklerini başkalarından saklarlar. Sezgisel düşünenlerle daha yakın arkadaşlık kurarlar. Güçlü ahenk ihtiyaçları ve çatışma hoşnutsuzlukları nedeniyle, yargılama ve düşünme tercihleri güçlü olan kişiler tarafından tehdit edilmiş hissedebilirler. Bu tür kişilerle muhtemelen profesyonel anlamda iyi çalışabilmelerine rağmen kişisel anlamda onları kabul etmede ve anlamada güçlük yaşayabilirler. Genellikle öteki duygusal tiplerle yakınlık hissederler. Sırlarını açtıkları kişiler tarafından gerçek, özverili, derin, özenli, orijinal bireyler olarak değerlendirilirler. Zamanlarını ilgilerini paylaşan onları anlayan ve onları oldukları gibi kabul eden kimselerle geçirmekten hoşlanırlar. İyi tanımadıkları çevrelerde çekingendirler. Kişisel sınırlara ve özerkliğe büyük değer veriler ve bunlar için başkalarının değerlendirmelerine saygı gösterirler. İş ortamında, başka birisi kendi sınırına girmedikçe çoğu kimseyle iyi geçinirler. Kendi sınırlarına girilmesi onların patlamaları için bir kıvılcımdır. Genellikle, iyi kalpli, cömert ve bunlara önem veren kişilerdir. Bu özellikleri onları gerçek arkadaş kılar.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).