Elektrik Teknisyeni

TANIM

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisatın, elektrik makinelerine kumanda sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımını elektrik mühendisi ve elektrik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

GÖREVLER ve YETKİLER

- Ev, ticari kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurar, işletmeye hazır hale getirir, - Elektrik sistem ve teçhizatının bakımı ve onarımı işlemlerine yardımcı olur, - Devre şemalarının geliştirilmesi için deneyler ve testler yapar.

ELEKTRİKLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde- 4 - Elektrikle ilgili fen adamlarının görev yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir ;

1'inci Grup a) ( Değişik bent : R.G : 03.02.1990/20422 ' de yayımlanan Yönetmelik) Elektrik iç tesisi plan , proje , resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri bağlantı gücü 50kW'a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri b) Elektrik iç tesisi yapım işleri bağlantı gücü 150 kW , 400 Volta kadar tesisler c) İşletme ve bakım işleri Bağlantı gücü 500kW'a kadar tesisler (35 kv) dahil d) Muayene ve kabul işleri Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım , muayene , bağlantı ve kabulu için gerekli işlerin tamamlanması işlerinde yetkilidirler.

2'inci Grup a) ( Değişik bent : R.G : 03.02.1990/20422 ' de yayımlanan Yönetmelik) Elektrik iç tesisi plan , proje , resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri Bağlantı gücü 30kW'a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri b) Elektrik iç tesisi yapım işleri Bağlantı gücü 125kW , 400 volta kadar tesisler c) İşletme ve bakım işleri Bağlantı gücü 1000kW'a kadar (35 kv) dahil d) Muayene ve kabul işleri Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım , muayene , bağlantı ve kabulu için gerekli işlerin tamamlanması işlerinde yetkilidirler.

3'inci Grup a) ( Değişik bent : R.G : 03.02.1990/20422 ' de yayımlanan Yönetmelik) Elektrik iç tesisi plan , proje , resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri Bağlantı gücü 16kW'a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri b) Elektrik iç tesisi yapım işleri Bağlantı gücü 75kW , 400 volta kadar tesisler c) İşletme ve bakım işleri Bağlantı gücü 500kW'a kadar (400 volt) dahil d) Muayene ve kabul işleri Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım , muayene , bağlantı ve kabulu için gerekli işlerin tamamlanması işlerinde yetkilidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORUMLULUK VE CEZA HÜKÜMLERİ

SORUMLULUK Madde- 5- Fen adamları,ilgili dairelere karşı yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve iştigal konularına göre aldıkları işlerin yürürlükteki kanuna,imar planına,yönetmeliğe,ruhsat ve projelerine, Türk Standandartlarına teknik şartnamelere iş güvenliği tüzüğüne,ilgili tüm mevzuat hükümlerine,fen,sanat ve sağlık kurallarına ugun tamamlanmasından yükümlü ve sorumludurlar.Fen adamları,tesisatın sağlamlığından,niteliklerinden usülsüz ve tekniğe aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar.Ceza

CEZA Madde- 6- Bu yönetmelikte belirtilen Fen adamlarının 5. maddede hükme bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde veya kendi kusurları nedeniyle hasara hatalı veya yanlış uygulamaya neden oldukları tespit edildiğinde kendilerine yazılı uyarıda bulunulur.Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı imar kanunun ceza hükümleri ile Türk Ceza Kanunu'nun.

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAĞLANTI GÜCÜ Madde- 7 - Bağlantı gücü,yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının belirlenmesinde en önemli faktör olup abonenin bir şebekeye veya şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazların toplam gücüdür.Bağlantı gücü aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanır yetki sınırının belirlenmesinde elektrik şebekesinden beslenecek her yapının tamamının bağlantı gücü hesaplanır yapıda asansör var ise asansörün çekeceği güç,şebekeye bağlantı gücünden çıkartılarak yetki sınırı belirlenir.Tesis işleri komple bir iş sayılır.Yetki sınırının belirlenmesinde her bir yapının daireleri ve bölümleri ayrı ayrı göz önüne alınarak ayrı iş birimleri olarak kabul edilemez.

AYDINLATMA GÜCÜ

Madde- 8 - Aydınlatma gücü aydınlatılacak olan yerin metre karesi için en az 12 W göz önüne alınarak hesaplanacak güçtür.10 Amperden daha küçük akımlı prizlerin güçleri bu değerin içindedir.

AYDINLATMA ALANININ HESAPLANMASINDA ;

a) Yapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon , aydınlık ve antre dahil) bulunan alanların toplamı esas alınır. b) Bahçe aydınlatması gibi çeşitli aydınlatma türlerinde bu alan , projesinde belirtilen yüzey olarak göz önüne alınır.

KUVVET GÜCÜ Madde- 9 - 10 amperden büyük her türlü bir fazlı ve 3 fazlı pirizlerin güçleri ile kalorifer , asansör , sıhhi tesisler , sanayii tesisleri ve diyer bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aygıtlarının plakalarında yazılı güçlerdir.

ASANSÖR İŞLERİ SORUMLULUĞU

Madde- 10 - Elektrik tesisatçıları her türlü asansör tesisatı ile ilgili sorumluluğu yüklenemezler

SİCİL

Madde- 11 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicilleri belediyelerin sicil bürolarınca tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönerilir.Belediye ve Mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarını sicillerini tutlması , o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne aittir.Sicil işleri yapının , yapı ruhsatı alınmasından bitimine (Oturma izninin alınmasına) dek geçicek süreyi , bu süre içindeki faaliyetleri içine alır.Sicillerin tutulmasında yapılardaki teknik uygulama sorumlusunun sicille ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır.

Madde- 12 - Bu yönetmelikte yer almayan konularda 4 / 11 / 1984 tarih 18565 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik İç Tesisi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde- 13 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 08 / 08 / 1983 Tarih , 18129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisatçıları hakkında yönetmeliğin 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ve 22. maddeleri yürürlükten kalkar.

ALTINCI BÖLÜM Geçici madde , Yürürlük , Yürütme

Geçici madde - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre ilgili idareye karşı mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları , bu işlerin mesuliyetini iş bitimine kadar devam ettirmeye yetkilidir. Yürürlük Madde- 14 - Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde- 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, galvanometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları, - El matkabı, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, kontrol kalemi vb. - Çeşitli kablo, duy, fiş, yalıtım malzemeleri gibi elektrikli araç ve gereçleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik teknisyeni olmak isteyenlerin; - Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan), - Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip, - Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, - Dikkatli, tedbirli ve sabırlı , - Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, - Sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik teknisyenleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişir ama genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknisyeni birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir ancak, zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektrik teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Elektrik teknisyenlerinin kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, elektrikli cihaz ve makinelerin kullanımının söz konusu olduğu işpiyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi Endüstri meslek ve Anadolu meslek liseleri, çok programlı meslek liseleri, teknik ve Anadolu teknik liseleri elektrik bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik liselerine girebilmek için; Orta Öğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek başarılı olmak gerekmektedir. Endüstri meslek lisesi ve Çok proğramlı liselere gierbilmek için İlköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Endüstri meslek liseleri ve çok programlı meslek liselerinde 3 yıllık, teknik liseler ve Anadolu meslek liselerinde 4 yıllık, Anadolu teknik liselerinde ise 5 yıllık, eğitim programlarına yer verilmektedir. Endüstri meslek liselerinde okulda teorik, işletmede pratik meslek eğitimi verilmektedir. - Eğitim süresince, genel kültür dersleri ve mesleki yeterlilik kazandıran meslek derslerinin eğitimi verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin “Elektrik” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik ve Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Otomotiv ile Radyo ve Televizyon Tekniği ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. - Ayrıca meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Elektrik Öğretmenliği”, “Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksek okulu)” ile “Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO) lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan alarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler - Elektrik teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

BENZER MESLEKLER: - Elektronik Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik Teknisyenliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Döner sermayesi olan endüstri meslek liselerinin ve benzeri liselerin okul atölyelerinde, uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere “İşçi hakkı” olarak bir ödenek verilmektedir. 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30′undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Elektrik teknisyeni olarak işe ilk başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç elde edilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- ESTJ - DDuDşY Kişilik
- ESFP - DDuHA Kişilik
- ESFJ - DDuHY Kişilik
- ENTP - DSDşA Kişilik
- ENTJ - DSDşY Kişilik
- ENFP - DSHA Kişilik
- ENFJ - DSHY Kişilik
- ISTP - İDuDşA Kişilik
- ISTJ - İDuDşY Kişilik
- ISFJ - İDuHY Kişilik
- INTJ - İSDşY Kişilik
- INFP - İSHA Kişilik
- INFJ - İSHY Kişilik
- ESTP - DDuDşA Kişilik
- ISFP Kişilik
- INTP - İSDşA Kişilik
- MBTI Kişilikler Detaylı
- İçe Dönük Duygusal Tip
- Dışa Dönük Sezgisel Tip
- İçe Dönük Düşünen Tip
- Kişilik Analizinde Sekiz Fonksiyon
- ENTP (Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ENTJ( Dışadönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- ENFP (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- ENFJ (Dışadönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INFP (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Algılayan)
- INFJ (İçedönük-Sezgisel-Hisseden-Yargılayan)
- INTJ (İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan)
- INTP(İçedönük-Sezgisel-Düşünen-Algılayan)
- ISFP (İçedönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ISTP (İçedönük-Duyumsayan-Düşünen-Algılayan)
- ESFP (Dışadönük-Duyumsayan-Hisseden-Algılayan)
- ESTP (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan)
- ISFJ (İçedönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ISTJ (İçedönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- ESFJ (Dışadönük-Duyusal-Hisseden-Yargılayan)
- ESTJ (Dışadönük-Duyusal-Düşünen-Yargılayan)
- Kişilik Tipleri
- Kişilik Testleri ve Kişilik Özellikleri

islamikariyer.com (2006-2008).