Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

Mal İle Cihat Ve İnfak

Mal ile cihat, diğer bütün cihat çeşitlerinin şart ve temel taşlarından biridir. Mali cihat olmazsa cihat türlerini devam ettirmek de güçleşir. Mesela ilimle cihadın yerine getirilebilmesi için gerekli olan öğretim araçlarının temini, lisanla cihat için lazım olan unsurların sağlanması, savaşla cihatta gereken donanımların elde edilmesi hep mal ve maddi imkanlarla gerçekleşebilecek şeylerdir. Mal olmadan cihadın pek çok türü yüz üstü kalır. Mal ile cihadın bu kadar önemli oflmasından dolayıdır ki bir çok âyet-i kerimede mal ile cihat bedenle yapılan cihatla birlikte zikredilmiştir. (9 Tevbe, 20, 41, 44, 81, 88; 61 Saf, 11; 2 Bakara, 26-262; 4 Nisa, 95; 8 Enfal, 72; 49 Hucurat, 15)

Şu âyeti kerimeler, mal ile cihat etmenin ne derece faziletli olduğunu göstermektedir: "Mallarını Allah yolunda harcayanların hali bir daneye benzer ki, ondan yedi başak sümbüllenir; her bir başakta da yüz dane bulunur, Allah, dilediği kimşeye, yaptığı iyiliğin karşılığını böyle kat kat verir." (2 Bakara, 261)

Diğer iyiliklere karşılık Allah, bire on vaat ettiği halde kendi malını sarf ederek cihat edenlere en az bire yedi yüz ecir vaad buyurmuştur. (5)

Şu ayeti kerimelerde insanı acıklı azaptan kurtaracak çarenin canla, malla Allah yolunda müca-. dele etmek olduğunu açıklıyor:

"Ey iman edenler! Pek acı bir azaptan kurtaracak kârlı bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve Rasülüne iman eder, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihat edersiniz. Eğer bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (61 Saff, 10-11).

Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihattan geri kalan kimseleri ise kınamakta ve tehdit etmektedir. (9 Tevbe, 88-89).

Dünyada insan için kıymetli şeyler vardır. Bunların en önde geleni can ve maldır. Onun için, "mal canın yongasıdır" denilmiştir. Mü'minler, dünyada bunların her ikisini feda etme pahasına da olsa mücadele meydanlarına atılırlar.

Bir insanın sahip olduğu servete "mal" denilir. Mala bu ismin verilmesinin sebebi; vefasız ve çabuk yok oluş özelliğindendir. Malın diğer adıda kıyamdır. Bir ayette bu şöyle ifade edilir:

"Allah'ın sizin için kıyam (geçim kaynağı) yaptığı mallarım aklı ermeyenlere vermeyin..." (4 Nisa, 5) Ayete dikkat edildiğinde malın bir kıyam vasıtası kılındığı ifade edilmektedir. Kıyam vasıtası ise, kendisiyle ayakta durabilecek, yaşam için zaruri dayanak aracı demektir. İşte mal böyle ayakta durabilme ve istiklâlin sebebi olunca, Allah malı "kıyam" olarak adlandırmıştır.

Kur'an, malı Allah'ın bir lütfü olarak nitelendirmektedir:

"Namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (kısmetinizi) arayın.."(62 Cu-ma,10).
Hatta Kur'an'da Hz.Süleyman'ın (a.s.) hayır uğrunda harcanmak üzere övgü ile mal sevgisinden bahsedilmektedir:
"Gerçekten ben hayırlı olan (mal) her şeyi severim, çünkü Rabbimi bana hatırlatır (hayırlı mal Allah'ı anmayı sağlar)" (38 Sad,32.)

Dikkat edilirse bu ayette mal hayır kelimesiyle ifade edilmiştir, bu da malın, değerini ifade etmektedir.
Bunun için Kur' an malın harcanmasını bir iman alameti olarak değerlendirmekte, cennetin kazanılmasını yer yer mala bağlamakta ve mal israfından sakındırmaktadır. (7 Araf, 31; 6 En'am, 141).
Öyleyse malı, verenin yolunda kullanarak daha değerli ve kalıcı hale getirmek gerekir.


--------------------------------------------------------------------------------

5- Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, 2/899.0

Halil Atalay


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com