Kariyer | Konular | Kitaplık | İletişim

SPEKÜLASYON

İslâm, spekülâsyonu da reddetmiştir. Spekülâsyon deyimiyle -bir malı ucuzken alıp pahalanınca satmaolayını kastediyoruz. Malın, ilerde, şimdikinden daha yüksek bir fiyata
satılabileceğini uman alıcı şimdiden malı satın alır. İlerde malın fiyatının düşeceği bekleniyorsa, spekülâtör, elindeki malını hemen satacaktır. Spekülâtif faaliyetlerin şimdiki fiyatları gelecekteki fiyatlar seviyesine çıkaracağı
ve fiyat iniş çıkışlarındaki farkı azaltacağı için,
spekülâtörün tüketiciye ve üreticiye büyük yararlar sağlıyacağı görüşü ileri sürülmektedir.
Ani fiyat dalgalanmalarını kontrol altında tutmak ve üretime yardımcı olmakla sosyal bir
hizmet gördüğü sürece, spekülâsyon, İslama
aykırı değildir. Ne var ki, tecrübeler, spekülatörün, toplum yararını bir kenara iterek yalnızca kişisel kazancını düşündüğü gerçeğini ortaya koymuş ve koymaktadır. Mükemmel bir
spekülâsyon kendi kendini ortadan kaldıracağı
için, spekülâtörlerin çoğu, sunî olarak piyasada kıtlık meydana getirmekte ve dolayısiyle enflâsyonist bir gidişe yol açmaktadır. Bunun bedelini yoksul halk ödemektedir. Bu açıdan, İsIam, böylesine bir spekülâsyonu reddetmiştir.
Ma'mer bu konuda Peygamberden (SAV) bu Hadisi
nakleder : " Kıtlık zamanında, tahılı, ilerde sağlayacağı kazanç için satın alıp biriktiren, büyük bir günahkârdır.» (Müslim ve Mişkat). Bir
başka Hadisi Ömer nakleder : " Dışardan tahıl
ithal eden ve piyasa fiyatına satanın geçimi üzerine Allah'ın lûtfu inmiştir. İlerde paha edeceği umuduyla tahılı piyasadan çeken, Allah'ın rızası dışına çıkmıştır.» (Buhari: 34, 58) Böylece fiyatları, suni olarak, arttırmak için tahılı ve öteki malları piyasadan çekmek, alıcıyı,
daha yüksek bir fiyat ileri sürerek kandırmak,
yasaklanmıştır. Fakat açık artırmayla satışa
izin verilmiştir. (Tirmizi : 12, 10).

İslam, sorunu maneviyata bağlıyarak, spekülâtif davranışları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Kapitalist toplumlar bile spekülâsyonu
denetim altına almak için çalışmaktadırlar. «Denetim Ekonomisi» adlı kitabında, Profesör Lerner, saldırgan spekülâsyonun zararlarının, karşı bir spekülâsyonla, denetim altında tutulabileceğini ileri sürer. Hükümetin fiyat tahminleri
yapmakla görevli bir büro kurması ve bu büronun gerçek fiyatları bu fiyat düzeyine getirmek için tüm olanaklarını kullanması gerekir.
Gerekirse İslâm devleti böyle bir sistemi geliştirmek zorundadır. Böylece yalnız yoksullar değil, tüm taplum, vicdansız spekülatörlerin sömürüsünden kurtarılabilir. Bugünkü devletlerin
yapısı -materyalist (maddeci)olduğu için,
bütün çabalara rağmen, sorunun çözümünde başarı
sağlanamamıştır. Belki de; profesörü, sorunun çözümünü, kişilerin ahlâki yönden gelişmesinde bulmaya iten neden budur. Ona göre: " Daha iyi
bir ahlâk ve her türlü oyuna karşı kamu oyunu
uyandırmak olacaktır en etkin çare. " Bu konuda Profesör Taussig'in yaklaşımı İslâmi görüşe çok yakındır. Gerçekten İslâm ekonomisinin ilkeleri, maddi ve manevi değerler arasında mutlu bir bileşim sağlamaktadır.


İleriye dönük alışverişler :

İslâm, spekülatif faaliyetlere izin vermediği gibi, geleceğe ait alışverişi de uygun bulmaz. Çünkü böyle bir sistemi, topluma olduğu
kadar, ticari çevrenin kendisine de zararlı olarak görür. Geleceğe ait alış verişler kapitalistülkelerde bir çok sorunlara yol açmaktadır.
Bunun için, İslâm, böylesine bir alış verişten
kaçınmaları için müslümanları uyarmıştır. Bu
konudaki Peygamber sözünü (SAV) ibni Ömer'den
dinleyelim : «Satın alanın malı oluncaya kadar,
tahıl satın alan biri, onu başkasına satmayacaktır.» Öte yandan, Hâkim İbni Hazm da bir
başka Hadis nakleder: « Yanında olmayan birşey için pazarlık etme.»


Kategoriler

- Başarı - Eğitim - Kişisel Gelişim - Hedef - Ticaret - Muhammed Bozdağ - İletişim - Nasihatler - Kariyer - Dua - Para - istemek - çalışmak - İslam - Abdülhamid Han - iş hayatı - Haber - Ekonomi - Osmanlı Sultanları - Rizik - Karar - Meslek - Osmanlı - Zaman Yönetimi - şükür - Motivasyon - Liderlik - Hedef Belirlemek - II. Abdülhamid Han - alışveriş - Para Kazanmak - istek - Arastirma - Osmanlı Devleti - yaşam - çalışmanın hedefi - Kriz - Hikayeler - Sorumluluk - İşsizlik - özgüven - Dünya Hayatı - Zaman - Nimete şükretmek - İslami ölçüler - içtenlik - duanın kabulü - İmaj - Modelleme - Helal Kazanç

MollaCami.Com